Articles

Bible Commentaries

vers 1-18

zullen we op dit moment in onze Bijbels naar Nehemia chapter8.Nehemia is negentig jaar na de eerste terugkeer naar Jeruzalem teruggekeerd. Ongeveer 160 jaar vanaf het begin van de Babylonische gevangenschap. Babylon is omvergeworpen door het Medo-Perzische Rijk. Artaxerxes is de koning van Perzië geworden. Nehemia was zijn Schenker. Vanwege Nehemia ‘ s duidelijke droefheid in de aanwezigheid van de koning, iets dat zeer ongebruikelijk was, ondervroeg de koning hem erover. En Hij zeide, dat het was vanwege de berichten, die hij gehoord had van Jeruzalem; de muren der stad waren een puin; de poorten waren met vuur verbrand; het volk was zeer ontmoedigd.In 445 v. Chr. gaf Artaxerxes het bevel aan Nehemia om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. En Hij keerde terug als een benoemd gouverneur over het gebied van Arthahsasta en hij bemoedigde het volk in het opnieuw bouwen van de muren van de stad. En ondanks alle hindernissen, zowel van buiten als van binnen, werd het werk in recordtijd volbracht-tweeënvijftig dagen richtten zij de muren van de stad Jeruzalem opnieuw op. Hoewel Tobia, Sanballat en anderen tegen hen hadden samengespannen, commando-invallen tegen hen en alles hadden gebracht, voltrokken zij toch het werk van God in tweeënvijftig dagen. En er was een grote viering van het feit dat ze de muren af hadden.

nu komen we in hoofdstuk 8:

en alle mensen verzamelden zich als één man in de straat die voor de Waterpoort was; en zij spraken tot Ezra, den schrijver, om het wetboek van Mozes te brengen, dat de HEERE Israel geboden had. En Ezra, de priester, bracht de wet voor de vergadering, zowel mannen als vrouwen, en allen, die met verstand konden horen, op den eersten dag der zevende maand. En hij las daarin voor de straat, die voor de Waterpoort was, Van den morgen tot den middag, voor de mannen en de vrouwen, en voor degenen, die verstonden; en de oren des gansen volks luisterden naar het wetboek. En Ezra, De schrijver, stond op een houten preekstoel, die zij daartoe gemaakt hadden; en naast hem stond . En Ezra opende het boek voor de ogen des gansen volks (want hij was boven al het volk) en als hij het opende, stond al het volk op; en Ezra loofde den HEERE, den groten God. En al het volk antwoordde: Amen, Amen, met het opheffen van hun handen; en zij bogen hun hoofden, en aanbaden de Heer met hun aangezichten ter aarde ( Nehemia 8:1-6 ).

nu zien we deze prachtige scène. De mensen hebben zich verzameld in het gebied dat daar was in de buurt van de portiek poort, de straat ervoor. Ezra staat op een kleine preekstoel van hout dat Voor hem is gemaakt, en hij staat hierop en leest voor aan de mensen, zowel mannen als vrouwen die daar staan. Van ’s morgens tot’ s middags leest hij hun de wet van de Heer voor. En ze staan daar aandachtig te luisteren. Rond het middaguur, nadat ze er waarschijnlijk vijf, zes uur naar het Woord van God hadden geluisterd, zegent Hij de Heer, prijst hij de Heer, en de mensen antwoorden door hun handen op te heffen en te zeggen, “Amen, Amen.”

nu betekent het woord Amen, ” zo zij het.”Dus het is een erkenning van de zegen die Ezra had gemaakt. Laat het zijn, laat het zijn. En zij hieven hun handen op tot den Heere, en bogen hun aangezichten ter aarde, en aanbaden Hem.

de Joden zijn nogal demonstratief in hun aanbidding van God. Het is interessant om naar de westelijke muur te gaan om ze te bekijken. Ik weet niet of het een aangeleerd gedrag is of dat het gewoon iets in hen is, maar terwijl ze hun gebedenboek lezen, buigen ze voortdurend. En als ze erin komen, verheffen ze hun stemmen hoger en hoger en ze lijken nog sneller te bewegen, Weet je, als ze echt in hun gebedenboek komen en hun gebeden lezen en zo.

en dan op vrijdagavond, het begin van de Shabbat, komen de jonge mannen van de Hebreeuwse school in het bovenste deel van de oude stad Jeruzalem en ze zullen komen vier-breed. Hun armen om elkaar heen en vier breed, een groep van hen zal naar beneden komen zingen liederen van het verwelkomen van de sabbat en zingen liederen voor de Heer. Ze komen naar beneden met een kleine dansstap, en ze komen naar beneden in het gebied van de westelijke muur, het grote stenen gebied daar, en dan beginnen ze te dansen terwijl ze zingen. En ze zullen in een cirkel komen en door allerlei dansen gaan terwijl ze zingen en de Heer aanbidden. En als ze klaar zijn, sluiten ze hun armen en gaan ze met een kleine Stotter terug naar de school.

maar het is een zeer fascinerend gezicht en het is iets dat we altijd graag waarnemen als we daar in Jeruzalem zijn, het vrijdagavond begin van de sabbat en de aanbidding van deze mensen als hun stemmen worden opgeheven in lof aan de Heer. En zoals Ik zeg, sommigen van hen krijgen zeer demonstratief in hun aanbidding, maar het is altijd een zeer fascinerende ervaring om te zien.

nu hier, als je je ogen kunt sluiten en het je kunt voorstellen, Ezra heeft hen voorgelezen uit de wet van de Heer, en nu rond het middaguur zegent Hij God en de mensen heffen hun handen op en zeggen: “Amen, Amen.”Nu buigen ze hun gezichten en buigen ze voor de grond. Ze beginnen de Heer te aanbidden. Prachtige scène als de mensen maken nu een verbintenis van zichzelf aan de wet van God; een erkenning van de wet van God als de leidende principes waarmee ze gaan leven.

terwijl we verder lezen, dat toen hij de wet Las, er bepaalde Levieten waren,

die ervoor zorgden dat de mensen de wet begrepen: en de mensen stonden in hun plaats. En zij lazen in het boek in de wet van God duidelijk, en gaven zin, en deden hen de lezing begrijpen (Nehemia 8: 7-8).

ik denk dat er hier een echte sleutel is, en ik denk dat het iets is dat we moeten noteren. Dat wil zeggen, dat ze het Woord van God duidelijk lezen, en dan hebben ze ervoor gezorgd dat ze de Betekenis begrijpen. Zij hebben hun werkelijk de Schriften uitgelegd.

een van de grootste behoeften in de kerk van vandaag is het lezen van het Woord van God met de uitleg. En openbaar prediken is waarschijnlijk de grootste behoefte in de kerk vandaag. En toch is het verbazingwekkend hoe weinig je werkelijk zult vinden van het lezen van Gods Woord en dan alleen het geven van de uitleg. Je weet niet hoeveel duizenden mensen er in de Verenigde Staten zijn die vanavond met je willen ruilen. Er zijn ongeveer honderd mensen of zo in Detroit, Michigan die contact met ons hebben opgenomen en zij zeiden: “wij bidden en geloven God om ons een pastor van Golgotha Chapel te sturen. En we zijn begonnen met het zetten van onze tienden op een spaarrekening gewoon te wachten, omdat we er vertrouwen in hebben dat God ons een pastor zal sturen. We hebben gezocht naar een kerk in deze stad waar we gewoon het Woord van God zouden kunnen leren, waar we gewoon het woord kunnen verzamelen en bestuderen zoals jullie doen op Golgotha.”Ze begonnen naar de radio te luisteren, daarna begonnen ze tapes te sturen. En nu zijn er meer dan honderd mensen die naar tapes luisteren en ze zeggen, ” Nou, Chuck is onze pastoor.”Maar ze kunnen geen kerk vinden waar ze gewoon het Woord van God kunnen leren. Vind de leer van het woord. Het is verbazingwekkend hoe moeilijk het is om een kerk te vinden die alleen het Woord van God zal onderwijzen en niet allemaal betrokken zal raken bij de kerk hype of helemaal betrokken zal raken bij emotionalisme of iets anders. Alleen de duidelijke leer van het woord.In de nieuwtestamentische kerk stond dat ze standvastig doorgingen in de leer van de apostel, in het breken van het brood, in de Gemeenschap en in het gebed. Maar een kerk vinden die dat gewoon doet is moeilijk. En zo krijgen we brieven. We kregen een telefoontje van mensen in Corpus Christi. Er zijn meer dan honderd mensen daar beneden die bidden dat God hen nu een pastor zal sturen vanuit de Golgotha Kapel, omdat ze naar de tapes hebben geluisterd en zo en ze hebben zich verzameld. Ze komen elke week bijeen, luisteren naar tapes, en bidden dat God hen een pastor-leraar zal sturen die naar beneden zal komen en hen zal leiden. En het is gewoon vanuit de hele Verenigde Staten dat we verzoeken ontvangen van groepen mensen die zich verzamelen, luisteren naar het woord, het Woord van God willen, de leer van het Woord van God willen, maar het niet kunnen vinden in een van de kerken in hun gemeenschap.

en ik heb een moeilijke tijd om dit te begrijpen, omdat wat mij betreft, dat is echt waar de kerk om draait. Het leren van het Woord van God. Begrijpen wat Gods Woord ons te zeggen heeft. Je hoeft niet te leren mijn filosofieën of de filosofieën van de mens. Je kunt naar de universiteit gaan en dat halen. Wat je nodig hebt is om te leren wat God heeft verklaard over het leven en de zin van het leven, het doel van het leven, de reden voor het leven, de manier van leven.

en dus dit is wat ze deden. Ze lazen gewoon duidelijk de Schrift en toen legden deze fellows ze uit. Ze gaven hen het begrip. Zij hebben hun de Schrift duidelijk gemaakt. En zij lazen uit de wet des HEEREN, hun uitleggende de wet des HEEREN.Nehemia nu, die de Tirsatha is , en Ezra, de priester en de schriftgeleerde, en de Levieten, die het volk leerden, zeiden tot al het volk: deze dag is heilig den HEERE, uw God; treur niet en ween niet. Want al het volk weende, als zij de woorden der wet hoorden. Toen zeide hij tot hen: Ga heen, eet het vet, en drink het zoet, en zend delen naar hen, voor wie niets bereid is: want deze dag is heilig voor onze Heer; wees niet bedroefd; want de vreugde des HEEREN is uw kracht ( Nehemia 8:9-10 ).

toen zij de Schrift lazen en de Schrift werd uitgelegd, kwamen de mensen onder een goddelijke overtuiging, want zij beseften hoezeer zij gefaald hadden in het naleven van de wet van God. Het Woord van God bracht overtuiging in hun hart. En zich realiserend dat hun falen voor God, begonnen ze te huilen terwijl de schriften werden gelezen.Het is altijd mooi om Gods Geest te zien werken in de harten van mensen. Het is altijd mooi om te zien hoe het Woord van God levend en krachtig en scherper is dan een tweesnijdend zwaard en in staat is om tussen de ziel en de geest te doorboren. Het begon echt diep te snijden. Die overtuiging brengt tranen als mensen hun mislukkingen beseffen. Maar ze zeiden: “niet huilen, niet rouwen. Dit is een dag van vreugde omdat we het verbond met God vernieuwen. Het is een tijd om terug te keren naar God. Het is een tijd van restauratie. En dus ga, eet het vet, drink het zoete. Geef delen aan degenen die niet hebben voorbereid. Want de vreugde des HEEREN zal uw kracht zijn.”

Oh, wat een vreugde is er in de Heer. Wat een vreugde is er van de Heer. En wat een kracht zit er in die vreugde. God heeft bedoeld dat je leven gevuld wordt met vreugde. Dat is Gods wil voor jou. God wil dat je een leven vol vreugde hebt. Petrus spreekt over de” onuitsprekelijke of onbeschrijfelijke vreugde en vol heerlijkheid ” (1 Petrus 1:8 ). Jezus zei: “opdat uw blijdschap vervuld worde” (Johannes 16:24 ). En hij sprak altijd over deze volheid van vreugde. Wat een misvatting is het van God om te denken dat God zware lasten op ons allemaal wil leggen, om ons door het leven te laten malen en er nauwelijks doorheen te komen. “Ik bid dat God me zal helpen om het bittere einde te bereiken, Weet je. Doorstaan.”Nou, God wil dat je geniet. En het bevel was om te genieten. De vreugde van de Heer zal uw kracht zijn. En oh wat een vreugde is er in het wandelen met Jezus.En zo rustten de Levieten al het volk, zeiden zij, Zwijg, want de dag is heilig; wees niet bedroefd. En al het volk ging heen, om te eten, te drinken, en om porties te zenden, en om grote vrolijkheid te maken, omdat zij de woorden begrepen hadden, die hun verkondigd werden ( Nehemia 8:11-12 ).

Oh, wat een vreugde zou je hart moeten vullen wanneer je van deze plaats gaat en je het Woord van God hebt begrepen. Weet je, in het Nieuwe Testament spreekt het over waar het Evangelie heen ging en zo verder en het zei, “En er was grote vreugde in al die stad” ( handelingen 8:8 ) als gevolg van het ontvangen van het Woord van God. Het resultaat van het ontvangen van het evangelie altijd, volgt, is er grote vreugde.

dus gingen ze hun weg om gewoon hun vrolijkheid te maken en dat allemaal omdat ze de woorden begrepen hadden.

en op de tweede dag verzamelden zich de belangrijkste vaders van het hele volk, de priesters en de Levieten, tot Ezra, De schrijver, zelfs om de woorden van de wet te begrijpen ( Nehemia 8:13 ).

dus de eerste dag was het een openbare vergadering. Alle mannen en vrouwen plus degenen die het konden begrijpen. Dus kinderen van de middelbare school misschien op. Degenen die in staat waren om het te begrijpen stonden daar voor het lezen en de uitleg van de wet van de Heer. En op den tweeden dag hadden de gerechtigden vergaderd, opdat zij de wet Gods zouden leren.

en zij vonden geschreven in de wet, die de HEERE door Mozes geboden had, dat de kinderen Israels in loofhutten zouden wonen op het feest van de zevende maand; dat zij het openbaar zouden maken en uitroepen in al hun steden, en te Jeruzalem, zeggende: Ga uit op den Berg, en haal olijfbomen, en pijnboomtakken, en mirtetakken, en palmtakken, en takken van dichte bomen, om loofhutten te maken, gelijk geschreven is. En het volk ging uit, en bracht hen, en maakte zich loofhutten, een iegelijk op het dak zijns huizes, of op de voorhof, of in de voorhoven van het huis Gods, en in de straat der Waterpoort, en in de straat der Poort van Efraim. En de ganse gemeente dergenen, die uit de gevangenis gekomen waren, maakte loofhutten, en zij zaten onder de loofhutten; want van de dagen van Jesua, den zoon van Nun, tot op dien dag, hadden de kinderen Israels dit gebod niet gehouden ( Nehemia 8: 14-17 ).

dit bijzondere feest genaamd Sukkoth of het Loofhuttenfeest dat plaatsvindt in de zevende maand van de Joodse kalender, werd in de wet van Mozes bevolen dat ze tijdens dit bijzondere feest deze cabines moesten maken en dat ze hun huizen moesten verlaten en een week lang in deze kleine cabines moesten wonen die gemaakt waren van takken. Terwijl ze deze cabines maakten, moesten ze genoeg ruimte laten in de wanden van de rieten wanden van palmtakken of wat dan ook, ze lieten genoeg ruimte voor de wind om er doorheen te blazen. Ze lieten genoeg ruimte op het dak zodat ze ‘ s nachts de sterren konden zien.Het doel van het Loofhuttenfeest was om hen eraan te herinneren hoe God hun vaders had behouden gedurende de veertig jaar van zwerven in de woestijn. Daarom moesten ze kraampjes maken. “Uw vaders hebben veertig jaar in tenten gewoond. Nu leef je in het land dat God beloofde. Je woont in een huis en al je gepleisterde huizen en dit alles, dus om je de ontberingen te herinneren die je vaders hebben doorstaan, maak deze kleine kraampjes. Verhuizen en er een week in wonen.”En het zal hen herinneren aan Gods behoud van hun vaderen door de veertig jaren van zwerven in de woestijn en om hen een beetje te proeven van sommige van de ongemakken van het leven in hutten of in rieten hutten OF WAT dan ook. En het herinnerde hen aan de veertig jaar.Het feest was ook bedoeld om het feit te herdenken dat God trouw was aan zijn belofte en dat Hij hen naar het land bracht en hen het land gaf dat Hij hun vader Abraham had beloofd. Dus een tweevoudig aspect van het Loofhuttenfeest. Feest van tenten. En gedenkt de tent waarin jullie vaderen woonden toen zij in de woestijn waren en hoe God hen behoedde. En de getrouwheid Gods; hij hield zijn belofte, en na veertig jaren bracht hij hen in het land, dat aan Abraham beloofd was.Tijdens de tijd van Christus vierden ze dit feest verder door een dagelijkse processie van de priesters van de Tempelberg naar beneden naar de poel van Siloam, waar de priester deze grote waterpotten met water uit de Poel zou vullen, en dan weer zou komen zingen de trappen terug naar de Tempelberg. En terwijl de mensen daar allemaal waren verzameld om te aanbidden, goot de priester deze waterkannen uit op de stoep en liet het water gewoon op de stoep spetteren. En dat was een vermaning voor hen, toen God hun vaderen in de woestijn water gaf uit de rots. En zij zongen en aanbaden God terwijl het water op de stoep werd uitgestort tijdens de dagen van het Loofhuttenfeest. Dat deden ze zeven dagen lang. Het feest duurde acht dagen. Op de achtste dag was er geen processie naar de vijver van Siloam. Er kwam geen water uit. Dit was om het feit te herdenken dat God ons in het land bracht, een land dat goed besproeid is, een land dat we geen wonderbaarlijke voorraad uit de rots nodig hebben. Dat we nu in het land wonen dat God beloofd had. En dus de achtste dag geen gieten van water, geen processie. Net als een erkenning dat God Zijn verbond met Abraham had gehouden. Hield zijn woord met hun vaderen, bracht hen in het land.Nu vertelt de Bijbel ons dat Jezus in Jeruzalem was op de laatste dag, de grote dag van het Loofhuttenfeest. En hij riep zeggende: “Indien iemand dorst, die kome tot Mij en drink” (Johannes 7: 37). Dit was de dag dat ze niet de processie naar de poel van Siloam. En Jezus verklaarde zichzelf als de rots waaruit het water des levens stroomt.

tot op de dag van vandaag bouwen veel orthodoxe Joden nog steeds kleine cabines naast hun huizen, en ze zullen verhuizen en in deze cabines wonen gedurende de periode van zeven dagen van het Loofhuttenfeest. Toen we in Jeruzalem en in Haifa waren en dat allemaal tijdens het Loofhuttenfeest enkele jaren geleden, zagen we naast een aantal van de huizen deze kleine kraampjes die de mensen hadden gemaakt. Ze verhuisden uit hun huizen en woonden in deze ongemakkelijke kraampjes, en dat doen ze tot op de dag van vandaag. Er zijn waarschijnlijk orthodoxe Joden hier in Orange County die in deze kleine kraampjes wonen voor de periode van het feest.

nu is het interessant over de feesten van de Joden… de drie belangrijkste feesten waren Pascha, Pinksteren en Loofhuttenfeest. Op deze drie feesten moesten alle mannelijke Joden naar Jeruzalem komen om zich aan God voor te stellen. Ze kwamen allemaal om hier voor God te staan. “Hier zijn we, God, Uw volk.”En er was grote viering, grote feesten en alles in deze periode van tijd.

twee van de feesten zijn vervuld, want ze waren profetisch. Ze keken ernaar uit. Ze zijn allemaal profetisch en kijken uit naar toekomstige gebeurtenissen. Het feest van Pascha ter herdenking van het lam dat gedood werd om de Eerstgeborene te sparen de dood was slechts een voorafschaduwing van het Lam van God dat gedood moest worden om ons leven te geven. Dat wij “niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben” (Johannes 3:16 ). En zo was het veelbetekenend dat Jezus tijdens het Paasfeest werd gekruisigd, zodat hij kon vervullen wat dat feest vooraf had aangekondigd. Het Lam van God die de zonden van de wereld zou wegnemen.Het Pinksterfeest was een viering van de eerstelingen. Vijftig dagen na het Paasfeest gingen zij naar buiten en hakten de hoeken van hun akkers af, bonden de schoven en brachten ze binnen en offerden ze aan God in een golfoffer. En dit zei tegen God, ” hier, Heer, zijn de eerste vruchten van de oogst die u ons dit jaar hebt gegeven.”Omdat de lentetarwe en granen en dergelijke allemaal rijpen rond juni daar, en dus bieden ze aan God de eerstelingen van de oogst daar in juni op het feest van de Pinksterdag. En het was veelbetekenend dat toen de dag van Pinksteren volledig was gekomen, toen de discipelen bijeen waren in Jeruzalem, plotseling was er het geluid uit de hemel als op een machtige ruisende wind en het vulde het hele huis waar zij zaten. En zij waren allen vervuld met de Heilige Geest, en zij spraken in andere tongen zoals de Geest hen de uitdrukking gaf met de mogelijkheid om dat te doen. En het gebeurde precies op de dag van het Pinksterfeest, wat, nogmaals, veelbetekenend is omdat daar, toen 3000 mensen aan de kerk werden toegevoegd,de eerste vrucht was van de glorieuze oogst die God in de kerk zou verzamelen, de bruid voor Jezus Christus. En de eerstelingen daarvan waren op de dag van Pinksteren, de dag waarop zij God de eerstelingen van de grote oogst offerden. En zo was dat feest altijd een voorafschaduwing van de eersteling van de bruid van Christus, de grote oogst die God zou gaan verzamelen.

nu het Loofhuttenfeest. Vergeet niet dat het herdenkt de veertig jaar van zwerven in de woestijn, maar het herdenkt ook het Verbond van God voltooid. Komen in het Beloofde Land en nu wonen in dit glorieuze land van belofte. De aarde heeft een lange periode van wildernis doorgemaakt. Maar God zal zijn belofte houden.Petrus zei tegen ons: “God is niet slap met betrekking tot zijn beloften zoals sommige mensen slapheid tellen, maar hij is trouw aan ons-ward. En degenen die in de laatste dagen de spotters zullen zeggen: “Waar is de belofte van zijn komst? Sinds onze vaderen in slaap gevallen waren, gaat alles verder zoals het was vanaf het begin.””Petrus zei,” niet zo, er zijn dingen waar je geen rekening mee houdt.” Overstroming. En je neemt ook niet in aanmerking dat God, nou de vloed die God heeft in catastrofes is ingegaan in de geschiedenis van de mens om de situaties te veranderen. Plus, je houdt geen rekening met de tijddimensie dat een dag als duizend jaar voor de Heer is. Duizend jaar is als één dag. Maar hij zei: “God laat zijn beloften niet varen.”En hij verwijst rechtstreeks naar de belofte van de wederkomst van Jezus Christus. Maar hij is trouw. En dan vertelt hij ons de reden voor de vertraging. “Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9 ).

nu heeft de aarde een lange wildernis ervaring doorgemaakt, maar we zullen binnenkort het glorieuze beloofde Land, het beloofde Koninkrijk, het beloofde Tijdperk binnengaan. Het gaat gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer Jezus terugkeert om de Koninkrijktijd te vestigen, hij het zal doen tijdens het Loofhuttenfeest. En zo, vervul de derde van de grote Joodse feesten. En dus verwacht ik de terugkeer van de Heer in wat in onze kalender oktober zou zijn. Niet… zeg niet dat Chuck in oktober komt.”Ik zei niet in oktober. Maar wanneer hij komt om zijn koninkrijk te vestigen en zet zijn voet op de Olijfberg, het zal zijn in de maand oktober.

nu Weet ik dat het minstens zeven jaar vrij is. Hoeveel jaar weg, Weet ik niet, maar minstens zeven jaar weg, want er is nog een periode van zeven jaar die vervuld moet worden over de natie Israël. Dus, maar als het gebeurt, ben ik er zeker van dat het in oktober zal gebeuren. Dat het derde van de grote Joodse feesten zo vervuld zou worden. En dus zijn er nu twee van hen vervuld. De derde wacht. Maar hoe belangrijk gaat u door de lange wildernis en gaat u nu binnen in de belofte, Het Beloofde Land. De glorieuze beloften van God.

en zo ontdekten ze het Loofhuttenfeest dat daar in de wet geschreven staat. Ze hadden het niet geweten. Ze maakten hun kraampjes en verhuisden.

en zij hielden het feest zeven dagen; en op de achtste dag de plechtige vergadering, volgens de wijze (Nehemia 8:18).

het Loofhuttenfeest duurde acht dagen. De zeven dagen van het feest en toen hadden ze deze plechtige vergadering. Het was op de dag van de plechtige vergadering dat Jezus stond en riep, zeggende: “Als iemand dorst heeft, laat hem in Mij komen en drinken.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.