Articles

De Nummers in het portugees (Numerais)

kardinaal Nummers, ordinale, decimaal, breuken, express prijs

kardinaal Nummers (cardinais)

kardinale Getallen van 1 tot en met 10

Er is een gelijkenis met de spaanse, de cijfers 0 tot en met 10

Portugese spaans
0 nul nul
1 um een
2 dois twee
3 três drie
4 quatro vier
5 vijf vijf
6 zes zes
7 sete zeven
8 acht acht
9 nove negen
10 dez tien

meia

“Meia” betekent ook “zes”. Het is echt de afkorting van “meia dúzia” (een half dozijn). Het wordt meestal gebruikt wanneer u een telefoonnummer moet geven.

meu telefone é meia vijf meia meia
mijn telefoon is 6566

hoofdnummers van 11 tot en met 19

de nummers van 11 tot en met 15 gaan vergezeld van “ze” na de wortel:

onze, doze…
elf, twaalf…

portugese spaans
11 onze elf
12 doze twaalf
13 treze dertien
14 quatorze veertien
15 quinze vijftien
16 dezeseis zestien
17 dezesete zeventien
18 dezoito achttien
19 dezenove negentien

kardinaal Getallen van 20 tot 500.000

Toegevoegd “e” tussen de cijfers

 • nummers dragen van een “e” tussen de honderd, tien en eenheid
 • e

  duzentos en vijftig e três
  253

 • de nummers dragen van een “e” tussen de eenheden van duizend en van honderd, en als het nummer eindigt in een “00”
 • e + “00”

  dois mil e seicentos
  2.600

 • Maar als het nummer niet eindigt in de “00” niet toegevoegd “e”:
 • e

  tweeduizend, seicentos e quinze
  2.615

 • getallen dragen een ” e ” tussen de eenheden van Duizend en de rest van het getal als de honderden “0”
 • e

  dois mil e quatro
  2.004

  e e

  mil e quarenta e cinco
  1.045

portugese spaans
20 vinte twintig
21 vinte e um eenentwintig
22 vinte e dois tweeëntwintig
23 vinte e três drieëntwintig
24 vinte e quatro vier en twintig
25 vinte e cinco vijf-en-twintig
26 vinte e zes veintiséis
27 zevenentwintig veintisiete
28 achtentwintig veintiocho
29 negenentwintig veintinueve
30 dertig van de treinta
31 eenendertig treinta y uno
32 tweeëndertig treinta y dos
33 drieëndertig treinta y tres
34 werd e quatro vier en dertig
35 werd e cinco vijf-en-dertig
36 werd e zes zesendertig
37 werd e sete zevenendertig
38 werd e acht achtendertig
39 werd e nove negenendertig
40 quarenta veertig
41 quarenta e um cuarenta vn –
42 quarenta en dois cuarenta dos
43 quarenta en trê
44 quarenta en quatro cuarenta CU
45 quarenta en cinco Cuarenta CU
46 quarenta en seis cuarenta y
47 quarenta e sete cuarenta siete
48 quarenta en oito forty-eight
49 quarenta e nove negen en veertig
50 vijftig vijftig
51 vijftig-e-um fifty-one
52 vijftig e dois tweeënvijftig
53 vijftig três e drieënvijftig
54 vier en vijftig vier en vijftig
55 vijf en vijftig vijfenvijftig
56 zes en vijftig zesenvijftig
57 vijftig e sete zevenenvijftig
58 vijftig acht en achtenvijftig
59 vijftig e nove negenenvijftig
60 sessenta zestig
61 sessenta e um zestig-een
62 sessenta e dois twee en zestig
63 sessenta e três drieënzestig
64 sessenta e quatro vierenzestig
65 sessenta e cinco vijfenzestig
66 sessenta e zes zesenzestig
67 sessenta e sete zevenenzestig
68 sessenta e acht achtenzestig
69 sessenta e nove negenenzestig
70 zeventig zeventig
71 zeventig-e-um eenenzeventig
72 zeventig e dois twee en zeventig
73 zeventig e três drieënzeventig
74 vier en zeventig vier en zeventig
75 vijf en zeventig vijfenzeventig
76 zeventig zes zesenzeventig
77 zeven en zeventig zeven en zeventig
78 zeventig acht en achtenzeventig
79 zeventig e nove negenenzeventig
80 oitenta tachtig
81 oitenta e um eenentachtig
82 oitenta e dois tweeëntachtig
83 oitenta e três drieëntachtig
84 oitenta e quatro eighty-four
85 oitenta e cinco vijfentachtig
86 oitenta e zes zes en tachtig
87 oitenta e sete zevenentachtig
88 oitenta e acht achtentachtig
89 oitenta e nove negenentachtig
90 negentig negentig
91 noventa e um eenennegentig
92 noventa e dois twee en negentig
93 noventa e três -en-negentig drie
94 noventa e quatro negentig vier
95 vijf en negentig vijfennegentig
96 zes en negentig ninety-six
97 noventa e sete zeven-en-negentig
98 acht en negentig achtennegentig
99 noventa e nove negen en negentig
100 cem honderd
101 cento e um honderd een
200 duzentos (als) twee honderd
300 trezentos (als) drie honderd
400 quatrocentos (als) vier honderd
500 quinhentos (als) vijfhonderd
600 seiscentos (als) zes honderd
700 setecentos (als) zeven honderd
800 oitocentos (als) acht honderd
900 novecentos (als) negen honderd en
1000 duizend duizend
1001 mil e um duizend-en-één
1002 mil e dois twee duizend
1100 mil cento duizend wetenschappelijk
1101 duizend -, honderd-en-één mil ciento uno
2000 de twee-duizend –
3000 een drie-duizend – drie duizend,
4000 de vier-duizend – vier duizend,
5000 een vijf-duizend – vijf duizend
10.000 de tien-duizend – diez mil
100.000 een-honderd-duizend – wetenschappelijke mil
500.000 vijfhonderd mil quinientos

Los números cardinales grote

engels Betekenis
1.000.000 een-een-miljoen vn millón
2.000.000 de twee-miljoen –
2.000.001 de twee-miljoen-en-een
10.000.000 tien miljoen diez millones
1.000.000.000.000 um bilhão een biljoen

In de geschreven vorm van de letters, getallen die worden gevormd door een miljoen, en duizenden geplaatst zijn tussen de miljoenen en duizendtallen en een komma “,”

,

dois milhões, seicentos duizend
2.600.000

Gebruik van númerales kardinaal

 • Wordt gebruikt na het artikel of voornaamwoord
 • Os quatro vrienden waren na festa
  De vier vrienden gingen aan de partij

 • Alle cijfers met “um”,”dois” en honderden, verandering van geslacht met betrekking tot de bij.
 • ik kocht twee hemden
  ik kocht twee hemden

  we kochten tweehonderd eieren
  we kochten tweehonderd eieren

 • het kan worden gebruikt als een onbepaald aantal
 • één minuut, alstublieft
  één minuut, alstublieft

ze gebruiken meestal zoals in het Spaans.

ordinale getallen

hebben de functie van het sorteren van elementen in serie.

portugese spaans
1 eerste eerste
eerste
2de tweede tweede
3de terceiro derde
4e quarto vierde
5e vijfde vijfde
6 zesde zesde
7e zevende zevende
8 oitavo achtste
9 nono negende
10 tiende tiende
11 tiende primeiro elfde
elfde
12 twaalfde tiende seconde
13 tiende terceiro dertiende
14 tiende quarto vierde / tiende
15 tiende quinto décimo quinto
16º décimo sexto décimo sexto
17º décimo sétimo décimo séptimo
18º décimo oitavo décimo octavo
19º décimo nono décimo noveno
décimo nono
20º vigésimo vigésimo
21 º vigésimo primeiro vigésimo primero
22º vigésimo segundo vigésimo segundo
23º vigésimo terceiro vigésimo tercero
24º vigésimo quarto vigésimo cuarto
25º vigésimo quinto vigésimo quinto
26º vigésimo sexto vigésimo sexto
27º vigésimo sétimo vigésimo séptimo
28º vigésimo oitavo vigésimo octavo
29º vigésimo nono vigésimo noveno
30º trigésimo trigésimo
31º trigésimo primeiro trigésimo primero
32º trigésimo segundo trigésimo segundo
40º quadragésimo cuadragésimo
50º quinquagésimo quincuagésimo
60º sexagésimo sexagésimo
70 septuagésimo septuagésimo
80º achthoek achthoek
90º nonagésimo nonagésimo
100º centésimo centésimo
101º centésimo primeiro centésimo primero
+ 200 ° vintage vintage
300º tricentésimo tricentésimo
400º quadringentésimo cuadrigentésimo
500º vintage vintage
600º sexcentésimo sexcentésimo
700º septentésimo septentésimo
800º octingentésimo octingentésimo
900º non-Argentijnse non-Argentijnse
1000º milésimo milésimo
2000e dois duizendste twee duizend één
100 000º cem duizendste honderd duizendste
1 000 000º milionésimo miljoenste

Breuken (frações)

portugese spaans
1/2 meio (een) door
11/2 um e meio één en een half
21/2 dois e meio twee en een half
1/3 een derde van vn tercio
2/3 twee-derde van dos tercios
1/4 een slaapkamer un cuarto
3/4 driekwart drie slaapkamers
1/5 een vijfde un-vijfde
1/5 een vijfde un-vijfde
1/6 slechts één zesde van un-zesde
1/7 een zevende – de vn zevende

voorbeelden uit de praktijk:

Meio liter leite of 1/2 liter leite
halve liter melk of 1/2 liter melk

decimale getallen (decimais)

in het Portugees en in het Spaans wordt de komma(virgula) gebruikt voor decimale getallen.

portugese spaans
0,1 nul vírgula um nul komma een
0,2 nul vírgula dois nul punt twee
1,1 um vírgula um eten een
2,30 dois vírgula werd twee komma trenta

Of het land crese três vírgula quatro procent (3,4 procent) ao ano
Het land groeit met 3,4% per jaar

prijzen (preços)

algemeen ze gebruiken dezelfde regels van de hoofdtelwoorden, behalve dat in Brazilië de munt de echte is (r$) en de cents “centávos”worden genoemd.

portugese spaans
R$ 0,10 dez centavos tien cent
R$ 1,00 um Echt twee euro
R$ 2,00 dois Reais twee echte
R$ 2,70 dois Reais en zeventig cents echt twee en zeventig cents

Positieve en Negatieve Getallen (ontbrekende)

om aan Te geven dat een getal positief/negatief borden worden gebruikt “positieve” (+) en “negatief” (-):

mais um
plus één

minder um
ten minste één

esta noite temperatuur zal dez graus negatief
vanavond de temperatuur zal zijn-10e

het gewicht in het Portugees

a receita leva Duzentos gram kaas
recept vraagt om tweehonderd gram kaas

let op: in het Portugees verwijst het cijfer naar het gewicht (gram), het is altijd mannelijk. Als het in vrouwelijk is, verwijst het naar de grama (gazon). Bijvoorbeeld:

Comprei Duzentos gramas — > gewicht

Comprei Duzentos gramas –> hoeveelheid turf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.