Articles

Siffrorna på portugisiska (Numerais)

kardinalnummer, ordinära, decimala, fraktioner, expresspris

kardinalnummer (cardinais)

kardinalnummer från 1 till 10

det finns en likhet med spanska, siffrorna 0 till 10

portugisiska spanska
0 noll noll
1 um en
2 dois två
3 tr tr tre
4 quatro fyra
5 fem fem
6 sex sex
7 sete sju
8 åtta åtta
9 nove nio
10 dez tio

meia

”Meia” betyder också ”sex”. Det är verkligen förkortningen av” Meia d amazonzia ” (ett halvt dussin). Det används vanligtvis när du måste ange ett telefonnummer.

meu telefone bisexual meia fem meia meia
min telefon är 6566

kardinalnummer från 11 till 19

siffrorna från 11 till 15 åtföljs av ”ze” efter roten:

onze, doze…
elva, tolv…

portugisiska spanska
11 onze Elva
12 slumra tolv
13 treze tretton
14 quatorze fjorton
15 quinze femton
16 dezeseis sexton
17 dezesete sjutton
18 dezoito arton
19 dezenove nitton

kardinalnummer från 20 till 500.000

tillagd ” e ”mellan siffror

 • siffror bär ett” e ”mellan hundra, tio och enhet
 • e e

  duzentos och femtio E TR
  253

 • siffror bär ett” e ” mellan enheterna på tusentals och hundratals, och om numret slutar i ”00”
 • e + ”00”

  dois mil e seicentos
  2.600

 • men om numret inte slutar i ” 00 ”inte lagt till ”e”:
 • e

  två tusen, seicentos e quinze
  2.615

 • siffror bär ett ” e ”mellan enheterna på tusen och resten av numret om hundratals är” 0 ”
 • e

  dois mil e quatro
  2.004

  e e

  mil e quarenta e cinco
  1.045

portugisiska spanska
20 vinte tjugo
21 vinte e um tjugoen
22 vinte e dois tjugotvå
23 Vinte e tr exportorienterade produkter tjugotre
24 vinte e quatro tjugofyra
25 vinte e cinco tjugofem
26 vinte e sex veintis
27 tjugosju veintisiete
28 tjugoåtta veintiocho
29 tjugonio veintinueve
30 trettio av treinta
31 trettioen treinta y uno
32 trettiotvå treinta y dos
33 trettiotre treinta y tres
34 trinta e quatro trettiofyra
35 trinta e cinco trettiofem
36 trinta e sex trettiosex
37 trinta e sete trettiosju
38 trinta e åtta trettioåtta
39 trinta e nove trettionio
40 quarenta fyrtio
41 quarenta e um cuarenta un
42 quarenta och dois cuarenta dos
43 quarenta och tr
44 quarenta och quatro cuarenta CU
45 quarenta och cinco Cuarenta CU
46 quarenta och seis cuarenta y
47 quarenta e sete cuarenta siete
48 quarenta och oito fyrtioåtta
49 quarenta e nove fyrtionio
50 femtio femtio
51 femtio-e-um femtio-en
52 femtio e dois femtiotvå
53 fifty E TR Aci fifty three
54 femtio och fyra femtiofyra
55 femtio och fem femtiofem
56 femtio och sex femtiosex
57 femtio e sete femtiosju
58 femtio och åtta femtioåtta
59 femtio e nove femtionio
60 sessenta sextio
61 sessenta e um sextio
62 sessenta e dois sextiotvå
63 Sessenta e tr occubs sextiotre
64 sessenta e quatro sextiofyra
65 sessenta e cinco sextiofem
66 sessenta e sex sextiosex
67 sessenta e sete sextiosju
68 sessenta e åtta sextioåtta
69 sessenta e nove sextionio
70 sjuttio sjuttio
71 sjuttio-e-um sjuttioen
72 sjuttio e dois sjuttiotvå
73 sjuttiotre E TR-TR sjuttiotre
74 sjuttiofyra sjuttiofyra
75 sjuttiofem sjuttiofem
76 sjuttiosex sjuttiosex
77 sjuttio och sju sjuttiosju
78 sjuttioåtta sjuttioåtta
79 sjuttio e nove sjuttionio
80 oitenta åttio
81 oitenta e um åttioen
82 oitenta e dois åttiotvå
83 oitenta e tr occubs åttiotre
84 oitenta e quatro åttiofyra
85 oitenta e cinco åttiofem
86 oitenta e sex åttiosex
87 oitenta e sete åttiosju
88 oitenta e åtta åttioåtta
89 oitenta e nove åttionio
90 nittio nittio
91 noventa e um nittioen
92 noventa e dois nittiotvå
93 Noventa e tr Aci nittiotre
94 noventa e quatro nittiofyra
95 nittiofem nittiofem
96 nittio och sex nittiosex
97 noventa e sete nittiosju
98 nittioåtta nittioåtta
99 noventa e nove nittionio
100 cem ett hundra
101 cento e um ett hundra ett
200 duzentos (- as) tvåhundra
300 trezentos (- as) trehundra
400 quatrocentos (- as) fyra hundra
500 quinhentos (- as) femhundra
600 seiscentos (- as) sexhundra
700 setecentos (- as) sju hundra
800 oitocentos (- as) åtta hundra
900 novecentos (- as) nio hundra och
1000 tusen tusen
1001 mil e um tusen och en
1002 mil e dois tusen två
1100 mil cento tusen vetenskaplig
1101 ett tusen, ett hundra och ett mil ciento uno
2000 de två tusen –
3000 en tre tusen – tre tusen,
4000 de fyra tusen – fyra tusen,
5000 en fem-tusen – fem tusen
10.000 De tiotusen – diez mil
100.000 ett hundra tusen – vetenskaplig mil
500.000 femhundra quinientos mil

Los n askorbmeros cardinales bra

engelska betydelse
1.000.000 a-en-miljon un mill
2.000.000 de två miljoner –
2.000.001 de två miljoner och en
10.000.000 tio miljoner diez millones
1.000.000.000.000 um bilh Aci en biljon

i skriftlig form med bokstäver, siffror som bildas av en miljon och tusentals placeras mellan miljoner och tusentals och ett komma ”,”

,

dois milh
2.600.000

användningar av n askormerales kardinal

 • används efter artikeln eller pronomen
 • Os quatro vänner var na festa
  de fyra vänner gick till festen

 • alla siffror med ”um”,”dois” och hundratals, förändring av kön med avseende på den medföljande.
 • jag köpte två skjortor
  jag köpte två skjortor

  vi köpte två hundra ägg
  vi köpte två hundra ägg

 • det kan användas som ett obestämt antal
 • en minut, snälla
  en minut, snälla

de brukar använda som på spanska.

ordinära tal

har funktionen att sortera element i serie.

4124 kg>

portugisiska spanska
1 första första
första
2: a andra andra
3: e terceiro tredje
4: e kvarto fjärde
5: e femte femte
6: e sjätte sjätte
7: e sjunde sjunde
8 oitavo åttonde
9 nono nionde
10 tionde tionde
11 tionde primeiro elfte
elfte
12 tolfte tionde sekunden
13 tionde terceiro trettonde
14 tionde kvarto fjärde / tionde
15 tionde quinto d
16 oc IC d Oc IC sexto d Oc IC sexto
17 oc lori d Oc loricimo s oc loritimo d Oc loricimo s oc laritimo d Oc loricimo s oc laritimo
18 kg d kg oitavo d kg oitavo
19 kg d kg nono d kg noveno
d kg
20 oC IC Vig IC IC Vig IC IC
21 OC / i Vig-i-primeiro Vig-i-primeiro Vig-i-primeiro
22 kg Vig-Simo segundo Vig-Simo segundo
23 oc IC Vig IC IC terceiro Vig IC IC tercero
24 oc IC Vig IC IC quarto Vig IC IC IC
25 oC IC Vig IC IC quinto Vig IC IC quinto
26 oc IC Vig oc IC sexto Vig oc IC sexto
27 oc lori Vig oc loritimo Vig oc loritimo s oc loritimo Vig oc loritimo s oc loritimo
28 kg Vig kg oitavo Vig kg octavo
29 kg Vig USD nono Vig USD noveno
30 kcal trigubberimo trigubberimo
31 kg trigubbisimo primeiro trigubbisimo primero
32 kg trigubbisimo segundo trigubbisimo segundo
40 kg quadrag kg cuadrag kg
50 kg quinquag kg quincuag kg
60 kg sexag kg sexag kg
70 0124 >
80 kg oktagon oktagon
90 kg nonag kg nonag kg
100 kg
101 OC / i OC / i primeiro OC / i primeiro OC / i primeiro OC / i primeiro
200 kg årgång årgång
300 kg tricent kg tricent kg
400 kg fyrkantig kg cuadrigent kg
500 kg årgång årgång
600 kg sexcent xnumx xnumx > sexcent xnumx xnumx > sexcent xnumx xnumx
700 kg septent kg septent kg
800 oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent oktingent
900 kg icke-argentinska icke-argentinska
1000 kg mil xnumx xnumx > mil xnumx xnumx >
2000th dois tusen två tusen en
100 000 kcal cem tusendel hundra tusendel
1 000 000 kcal milionsabbillimo miljontedel

fraktioner (fractories)

portugisiska spanska
1/2 meio (a) genom
11/2 um e meio en och en halv
21/2 dois e meio två och en halv
1/3 en tredjedel av un tercio
2/3 två tredjedelar av dos tercios
1/4 ett sovrum un cuarto
3/4 tre fjärdedelar tre sovrum
1/5 en femtedel un-femte
1/5 en femtedel un-femte
1/6 endast en sjättedel un-sjätte
1/7 en sjunde- FN sjunde

praktiska exempel:

Meio liter leite eller 1/2 liter leite
en halv liter mjölk eller 1/2 liter mjölk

decimaltal (decimais)

på portugisiska, som på spanska, används kommatecken(virgula) för decimaltal.

portugisiska spanska
0,1 noll v umbrgula um noll kommatecken ett
0,2 noll v-dois nollpunkt två
1,1 um v oc-rgula um en äta en
2,30 dois v oc-rgula trinta två kommatecken trenta

eller land crese tr aubbics v aubbirgula quatro procent (3,4 procent) ao ano
landet växer med 3,4% per år

priser (preubbicos)

allmänt de använder samma regler för kardinalnumren, förutom att i Brasilien är valutan den verkliga (r$) och cent kallas ”cent XHamster”.

portugisiska spanska
R$ 0,10 dez centavos tio cent
R$ 1,00 um Real två Euro
R$ 2,00 dois Reais två riktiga
r$ 2,70 dois Reais och sjuttio cent två riktiga och sjuttio cent

positiva och negativa tal (saknas)

för att indikera att ett tal är positiva / negativa tecken används ”positiva”( + ) och ”negativ” (-):

mais um
plus en

mindre um
minst en

esta noite temperaturen kommer att vara dez graus negativ
ikväll temperaturen kommer att vara-10th

vikten på portugisiska

en receita leva duzentos gram ost
recept kräver två hundra gram ost

observera: på portugisiska hänvisar siffran till vikten (gram), den är alltid manlig. Om det är feminint hänvisar det till grama (gräsmatta). Exempel:

Comprei duzentos gramas –> vikt

Comprei Duzentos gramas –> mängd torv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.